برای بستن ESC را بزنید

دکمه فراخوان(call to action) چیست ؟